Polityka Prywatności serwisu internetowego fabricum.pl, należącego do firmy Grupa Fabricum Sp. z o.o.:

Szanując prawo do prywatności użytkowników naszej witryny internetowej gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

Co zawiera Polityka Prywatności Grupy Fabricum Sp. z o.o.:

  1. Oznaczenie administratora danych osobowych
  2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
  3. Cel i podstawę przetwarzania danych osobowych
  4. Czas przetwarzania danych osobowych
  5. Informacje o przetwarzaniu automatycznym i profilowaniu
  6. Uprawnienia użytkowników względem własnych danych osobowych
  7. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
  8. Dane organu nadzorczego oraz informacja o możliwości wniesienia skargi

1 . Oznaczenie administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników niniejszej witryny jest Grupa Fabricum Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wałbrzyska 2a lok. 7 , 91 -865 Łódź wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722281.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: ochrona.danych@fabricum.pl, tel. 42 636 28 25. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez spółkę jest Anna Mokrosińska

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

– informacje o odwiedzonych stronach naszej witryny,

– informacje zapisane w plikach cookies na urządzeniach użytkowników oraz w ich pamięci podręcznej,

– dane lokalizacyjne generowane przez urządzenia użytkowników.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy osadzony w naszej witrynie. Są to: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.

Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług.

3. Cel i podstawa zbierania danych osobowych:

Grupa Fabricum sp. z o.o. jako administrator danych osobowych ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkowników witryny w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych.

Dane osobowe tej części użytkowników witryny, która wyrazi na to zgodę poprzez użycie formularza do kontaktu, są zbierane także w związku z działalnością prowadzoną przez Grupę Fabricum Sp. z o.o., w szczególności w celu obsługi kontaktu z tą częścią użytkowników, świadczenia usług, obsługi umów już zawartych, rozpatrywania reklamacji, prowadzenia działań marketingowych wobec użytkowników (po wyrażeniu przez nich odrębnej zgody), co jest realizacją  prawnie uzasadnionych interesów spółki.

 Dane osobowe są też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa, w tym m.in. dla celów podatkowych i rachunkowych, w szczególności:

– celem realizacji obowiązków Grupa Fabricum Sp. z o.o. przewidzianych prawem, szczególnie dotyczących faktur i innych dokumentów księgowych

– ochrony praw Grupa Fabricum Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa

– archiwizacji danych

Dane osobowe użytkowników przekazywane będą partnerom Grupa Fabricum sp. z o.o. i innym podmiotom, jednak wyłącznie do realizacji celów wymienionych powyżej (czyli wynikających z przepisów prawa).

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

5. Informacje o przetwarzaniu automatycznym i profilowaniu danych osobowych

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są przetwarzane poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.

6. Uprawnienia użytkowników względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik niniejszej witryny ma prawo do:

a. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c. Usunięcia danych.

d. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenie to obowiązuje od momentu zgłoszenia nieprawidłowości danych przez użytkownika do momentu zakończenia weryfikacji  prawidłowości danych przez administratora

– przetwarzanie danych użytkownika odbywa się niezgodne z prawem,

– osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację użytkownika.

7. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

– drogą elektroniczną na adres: ochrona.danych@fabricum.pl

– na adres pocztowy siedziby spółki: : Grupa Fabricum Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 2a lok. 7 91-865 Łódź

– osobiście: w biurze spółki, przy Muzeum Fabryki, ul. Drewnowska 58, 91-865 Łódź

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

8. Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Infolinia: 606 950 000

www.uodo.gov.pl